מוריה חביב

"אתיקה תכנונית וצדק מרחבי"

חשיבה מחודשת על עירוניות מתחדשת בישראל - השיכון הציבורי נוסח 2020

מנחה: אדר' נועם סרי-לוי

על הפרויקט:

הפרויקט עוסק באתיקה תכנונית וצדק מרחבי בהקשר של התחדשות עירונית בישראל.

התחדשות עירונית מייצרת עוצמה כלכלית ומהווה הזדמנות להניע תהליכים ולחולל שינוי בעיר.

בפועל, מנגנוני ההתחדשות הרווחים כיום בישראל מובילים לא פעם לתכנון שאינו מייצר עירוניות, לעיתים תכופות תוך הדרה של אוכלוסיות מוחלשות.

החזון: גיבוש מסגרת פעולה חלופית לתהליכי התחדשות עירונית, שתכלול התייחסות גם למרכיבי המרחב הציבורי ולתכנון החברתי.

מקרה המבחן: השיכון הציבורי משנות ה-50' וה-60'.

שאלת המחקר: מהו השיכון העדכני? כיצד השיכון הציבורי מתאים עצמו לרוח התקופה ומאפייניו הייחודיים משמשים בסיס להתחדשות עירונית?

מרחב הפעולה הנבחר הוא שיכוני הגשר של אדריכל דוד רזניק בשכונת קרית היובל בירושלים. ניתוח היסטורי, סביבתי ומורפולוגי הוביל להוספת דופן המגדירה ומייצרת סביב כל אשכול מבנים חצר פנימית – מורפולוגיה שמכוונת ליצירת סביבת מגורים קהילתית, באופן שמאפשר הכנסת אוכלוסיה חדשה מבלי לדחוק החוצה את האוכלוסיה הקיימת.

הפרויקט

חצר פנימית בנין הסטודנטים

חתך לרוחב הפרויקט

טיפוס דירות לדוגמא בנין הסטודנטים

טיפוס דירות לדוגמא בנין הסטודנטים

מבט לרחוב הנטקה לאחר הוספת הדופן המסחרית

מבט מרחוב הנטקה

מנגנון כלכלי מוצע

ניתוח מורפולוגי נפחי

סכמות בינוי

סכמת עירוב שימושים

עירוב שימושים סכמות

תכנית לדוגמא בנין הסטודנטים

תכנית קומות טיפוסיות

עקרונות מנחים

מנגנון כלכלי מוצע